Case

Kalejdohill / Pre-housing

Hur vänder man på byggprocessen och involverar kommunens invånare, de som ska bo i området? I en traditionell planprocess tas ofta ett arkitektförslag fram, sedan hämtar man in åsikter om det är för högt, för lågt, ligger för nära en skola och så vidare. Men vad händer om man frågar invånarna vad de vill bygga på platsen – hur den ska användas, vilken service som ska finnas, hur rekreationsområdena ska fungera – långt innan arkitekten sätter pennan mot pappret?

Det undersökte stadsutvecklingsprojektet Kalejdohill under två år. Projektet är ett så kallat ett pre-housing-initiativ som började i en markanvisning för 800 bostäder på Kvarnbacken i centrala Jakobsberg i Järfälla kommun. För att byggbolagen (HSB, Veidekke, Einar Mattsson) skulle få anvisningen var de tvungna att investera 15 miljoner kronor i en medborgardialog om stads- och destinationsutveckling.

Målet var att introducera ett nytt, socialt hållbart bostadsområde i positiv dialog med närboende och andra som bor i kommunen.


Strategi och aktiviteter:

Vi ville få invånare och experter att engagera sig. Därför fokuserade vi på nya initiativ inom konst, arkitektur och design. Tillsammans med lokala och internationella samarbets-partners arrangerade vi olika aktiviteter och workshops, vilket öppnade upp för möten mellan lokala invånare, ungdomar och föreningsliv samt även med internationellt erkända designers och konstnärer.

Genom olika delprojekt skapade vi energi och en levande dialog. Ett var ”Superbenches”, där vi bjöd in internationellt erkända designers och utmanade dem att återuppfinna den traditionella parkbänken. Hur kan den användas för att uppmuntra möten, avkoppling och dialog? Vi lät även konstnärer flytta in en månad i taget på området under namnet ”Inhabitant Zero”. Tanken var att genom olika konstprojekt undersöka vad platsen varit och vad den kunde bli. ”Sommar på Kvarnbacken” var ett tredje initiativ som flörtade med folkparks-Sverige. Ungdomar fick arbete och det lokala föreningslivet fick engagera sig i konserter, spel, fik och umgänge.

Resultat:

Projektet har erhållit stor uppmärksamhet för sitt nytänkande sätt att närma sig metodutveckling inom social hållbarhet. Ett 70-tal internationella medier, däribland CNN, Wallpaper och andra framstående tidskrifter inom design och arkitektur har besökt och skrivit om projektet. I Sverige har över 100 artiklar publicerats. Kalejdohill höll seminarier i Almedalen, Kulturhuset i Stockholm och i Jakobsberg. Projektet bjöds även in att tala på SKL:s Demokratidag och debatterade medborgardialog i media.

2 000 besökare deltog i de aktiviteter Kalejdohill arrangerade. 110 ungdomar från området sommarjobbade i parken Kvarnbacken, bland annat med att intervjua besökare om kommande stadsutveckling. 4 av 5 Järfällabor uppgav att de kände till att platsen ska bebyggas. Det lokala engagemanget var mycket stort, alla åsikter och insikter vidarebefordrades till samråds- och planprocessen.

Har vi väckt ditt intresse? Kontakta oss så berättar vi mer om den här och andra utmaningar vi ställts inför.