Case

Sigtuna Kommun / Medborgardialog

Hur kan vi underlätta för Sigtunas äldre invånare att ha en aktiv dialog med kommunen? Sigtuna kommun bestämde sig för att se över kommunens äldreomsorg. Det fanns en vilja att säkra god kvalitet och långsiktighet i äldreomsorgen. Därför beslutade kommunen att ta fram en tioårig äldreomsorgsplan som slog fast prioriteringar och vägval. Vi anlitades för att hjälpa Sigtuna kommun att designa dialogprocessen, leda dialogmöten och sammanställa resultaten av dem.


Strategi och aktiviteter:

Utifrån erfarenheter från andra dialogprojekt designade vi ett upplägg utifrån vår dialogmodell. Medborgarna bjöds in till möten och fick diskutera utifrån arbetsböcker. Förutom detta arbete gav vi råd till Sigtunas kommunikationsavdelning om hur kommunikationen kring äldredialogen skulle utformas, samt tog fram budskap och gav stöd i det planerade mediearbetet. En viktig del var att ge Sigtuna stöd i förankringen gentemot politiken, tjänstemännen, intresseorganisationer och fackförbund. Vid upprepade tillfällen innan dialogen sjösattes hölls avstämningsmöten med politiker och tjänstemän. Vi höll även en workshop för representanter från intresseorganisationerna och de berörda fackförbunden.

Resultat:

Mer än 3 000 äldre i Sigtuna kommun involverades under augusti 2014 i kommunens Äldredialog. Det är hälften av kommunens 65-plussare. 369 personer deltog vid dialogmöten. I djupintervjuer efteråt visade det sig att alla tillfrågade var mycket nöjda med formen på mötet och att de kände att de fått komma till tals. Vi förpackade resultatet av dialogen i en rapport som kommunen kunde använda som underlag när de tog fram sin äldreomsorgsplan.

Har vi väckt ditt intresse? Kontakta oss så berättar vi mer om den här och andra utmaningar vi ställts inför.